تفسیر ترتیبی قرآن
40 بازدید
محل ارائه: شخصی
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
نمونه ی تفسیر ترتیبی قرآن کریم؛ تدبر در ظاهر و باطن، بررسی لغوی صرفی و نحوی و بلاغی، مراجعه به چند تفسیر روایی و اجتهادی، بررسی تراجم در اخذ معنا، یادداشت نکات التزامی و تطابقی و شناخت به ضد. آماده ی مباحثه و همکاری به صورت حضوری، غیر حضوری، آف لاین.
دانلود